Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 205/2022
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kučerová Viera
Ulica:ul. A. Dubčeka 3558/78
PSČ + Obec:90851 Holíč

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul. A. Dubčeka 3558/78
PSČ + Obec:90851 Holíč

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Senica
Obec:Senica
Katastrálne územie:Senica
Číslo listu vlastníctva:9512

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
35153570/29Budova pre šport a na rekreačné účelyŠatne pre mládežnícke družstvá

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
FK Senica, a.s.Sadová 639/22, Senica1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:552000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:276000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 0200 0000 0018 8671 5455
Najnižšie podanie:552000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 0200 0000 0018 8671 5455
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.04.202310:00V mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Ďalšie informácie

Záujemcov o predmet dražby žiadam, aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlásili najneskôr deň pred termínom ohliadky na t. č. 0907 779 804. V prípade, že záujemca chce pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho uplatniť najneskôr pri zložení zábezpeky, t.j. najneskôr v deň konania dražby.