Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:239EX-206/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďorďovič Ladislav ml.
Ulica:Mierové námestie 1
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mierové námestie 1
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Obec:Považany
Katastrálne územie:Považany
Číslo listu vlastníctva:1585

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
8921588zastavané plochy a nádvoria
893/11645orná pôda
893/2120zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
25889210Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Babušková Zdenka r. ŠimkováVieska 258, Považany 916 261/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:142000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:142000.00
Výška zábezpeky:71000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 0900 0000 0051 2987 8538
Najnižšie podanie:142000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 0900 0000 0051 2987 8538
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Žiadne mimoriadne riziká neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora ( §150 zák. č. 233/1995 Z.z. ). Po schválení príklepu súdom, ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu súdnym exekútorom a jeho schválením súdom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.04.202310:30v mieste príslušnej nehnuteľnosti

Ďalšie informácie