Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:228EX 187/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Boorová Dzuriková Klaudia
Ulica:Mlynská 3
PSČ + Obec:95701 Bánovce nad Bebravou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.03.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mlynská 3
PSČ + Obec:97501 Bánovce nad Bebravou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Obec:Beckov
Katastrálne územie:Beckov
Číslo listu vlastníctva:2518

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
623/1753záhrada
624655zastavaná plocha a nádvorie
625395zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3624budova - kúria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kúria Dubnických s.r.o.Beckov 31/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:90700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:90700.00
Výška zábezpeky:45350.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0900 0000 0002 6192 0235
Najnižšie podanie:90700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0900 0000 0002 6192 0235
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.03.202313:00v mieste, kde sa nehntueľnosť nachádza
16.03.202313:00v mieste, kde sa nehntueľnosť nachádza

Ďalšie informácie