Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:306 EX 574/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.04.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Lok
Katastrálne územie:Lok
Číslo listu vlastníctva:932

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
719/3318zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
409719/337Garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Paulína Jelínková, r. Jelínková, nar. 24.01.2010Hlavná 6/38, Dolný Pial1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1860.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1860.00
Výška zábezpeky:930.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 57421
Najnižšie podanie:1860.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 57421
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v súlade s Exekučným poriadkom

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.04.202308:00obec Lok

Ďalšie informácie

Dňa 13.04.2023 o 08:00 hod. v obci Lok sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľností, ktoré sa budú dražiť a to na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky nehnuteľností.