Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:267EX 260/2020
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Streda nad Bodrogom
Katastrálne územie:Streda nad Bodrogom
Číslo listu vlastníctva:1032

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
499487zastavané plochy a nádvoria
504/2497zastavané plochy a nádvora

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
75049910 rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Timko JozefHlavná 170, Streda nad Bodrogom

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:48000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:36000.00
Výška zábezpeky:18000.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Najnižšie podanie:36000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady z dostupných listín nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.04.202310:00Lesná 750/6, Streda nad Bodrogom

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti sa bude konať len na základe prihlásenia sa záujemcov telefonicky na t.č.: 055/6780565 najneskôr do 14.00 hod dňa 17.04.2023.