Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 476/10
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Pinter Miroslav
Ulica:Bradáčova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.04.2023
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Bradáčova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Nová Bystrica
Katastrálne územie:Nová Bystrica
Číslo listu vlastníctva:LV 175, LV 1559

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
29125925Trvalé trávnaté porastyLV 175
29299364Orná pôdaLV 175
29351822Zastavané plochy a nádvoriaLV 175
2938679Trvalé trávnaté porastyLV 175
294110018Orná pôdaLV 175
2946/1605Zastavané plochy a nádvoriaLV 175
2946/2190Zastavané plochy a nádvoriaLV 175
29474576ZáhradyLV 175
2952/19091Orná pôdaLV 175
2952/2316ZáhradyLV 175
2954205Orná pôdaLV 175
2955213Orná pôdaLV 175
10713/2156686Lesné pozemkyLV 175
10719997Lesné pozemkyLV 175
2922813Zastavané plochy a nádvoriaLV 1559
29231189ZáhradyLV 1559
2951822Zastavané plochy a nádvoriaLV 1559
2953313Ostatné plochyLV 1559

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1362946/210LV 175 rodinný dom
141292210LV 1559 rodinný dom
140295110LV 1559 rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Talapka Cyril, Talapková KamilaHečkova 2118/100, 903 01 Senec1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:181225.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:181225.00
Výška zábezpeky:90612.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK 6409000000005036782924
Najnižšie podanie:181225.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK 6409000000005036782924
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie (153 ods. 1), ako aj odhad závad, ktorénvydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie ( 153 ods. 2), vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva viaznuce na nehnuteľnosti - neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa : závady a úžitky z nehnuteľnosti, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ustanovenia o odovzdaní vydražených nehnuteľností : po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, a o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.04.202312:00Obhliadka je možná na mieste uvedených nehnuteľností. Záujemca o nehnuteľnosti a záujemca o ich obhliadku nahlási túto skutočnosť vopred, najneskôr 3 dni pred dátumom, ktorý bol na to určený, na tel. číslo exekútorského úradu.

Ďalšie informácie