Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 476/10
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Pinter Miroslav
Ulica:Bradáčova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.04.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bradáčova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Reca
Katastrálne územie:Reca
Číslo listu vlastníctva:LV 1297

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
140118185Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Talapka Cyril, Talapková KamilaHečkova 2118/100, 903 01 Senec164/180

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:53231.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:53231.00
Výška zábezpeky:26615.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK 6409000000005036782924
Najnižšie podanie:53231.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK 6409000000005036782924
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie (153 ods. 1), ako aj odhad závad, ktorénvydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie ( 153 ods. 2), vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva viaznuce na nehnuteľnosti - neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa : závady a úžitky z nehnuteľnosti, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ustanovenia o odovzdaní vydražených nehnuteľností : po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, a o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.04.202311:45Obhliadka je možná na mieste uvedených nehnuteľností. Záujemca o nehnuteľnosti a záujemca o ich obhliadku nahlási túto skutočnosť vopred, najneskôr 3 dni pred dátumom, ktorý bol na to určený, na tel. číslo exekútorského úradu.

Ďalšie informácie