Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:5122EX 17/2021
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing.JUDr. Hrebík Štefan
Ulica:Dukelských hrdinov 2946/6
PSČ + Obec:90101 Malacky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Duklianskych hrdinov 2946/6
PSČ + Obec:90101 Malacky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-M.Č. Ružinov
Katastrálne územie:Nivy
Číslo listu vlastníctva:3477

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
33219225/18120garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rahl RomanRužová dolina 12, Bratislava, 821 091/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8325.00
Výška zábezpeky:4162.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4011110000006631792005
Najnižšie podanie:8325.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4011110000006631792005
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.04.202310:00Prístavná ulica 3321/2R, Bratislava-Ružinov

Ďalšie informácie

Popis stavby: Ide o garáž súp.č. 3321 postavenú na pozemku p.č. 9225/181, ktorá nie je vo vlastníctve vlastníka garáže. Jedná sa o prefabrikovanú garáž s montážnou jamou, postavená je na základových pásoch, strešnú krytimu tvoria asfaltové natavované pásy. Vstup do garáže je cez výklopnú oceľovú bránu s nefunkčným uzamykaním. Podlaha je cementový poter, steny sú opatrené náterom a čiastočne obložené polystyrénom. V garáži je svietidlo a zásuvka, elektrina v čase obhliadky nebola pripojená. Garáž sa nachádza na okraji mestskej časti Ružinov a Staré Mesto v zástavbe rovnakých garáží. Nehnuteľnosť je prístupná po spevnenej komunikácii. V súčasnosti neslúži na garážovanie vozidiel. - všeobecná hodnota nehnuteľnosti je znížená na tri štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom t.j. 8.325,- EUR, ktorá je zároveň najnižším podaním, - potenciálnych záujemcov žiadam, aby ma kontaktovali na tel.č. 0903 775 484