Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:217EX 1275/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mičák Mário
Ulica:Kollárova 39
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kollárova 39
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Brezno
Obec:Čierny Balog
Katastrálne územie:Čierny Balog
Číslo listu vlastníctva:3731

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
55772114trvaly travny porastpozemok v extravilane
558211494trvaly travny porastpozemok v extravilane

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vozárová ĽubomíraKopaničná 526/5, 976 52 Čierny Balog1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:766.81
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:766.81
Výška zábezpeky:383.41
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 5600 0000 0012 7614 5002, VS 127521, Prima banka Slovensko
Najnižšie podanie:766.81
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 5600 0000 0012 7614 5002, VS 127521, Prima banka Slovensko
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:1. - vecné bremená, ktoré vznikajú zo zákona – nezistené, 2. - nájomné práva – na základe nájomnej zmluvy č. 797/15/2022 zo dňa 19.8.2022 uzavretej (v rozpore s ust. § 61c a § 61d Exekučného poriadku bez predchádzajúceho písomného súhlasu súdneho exekútora) medzi povinnou ako prenajímateľom a nájomcom POĽNOPRODUKT Čierny Balog, družstvo, IČO: 36 032 310, Strakovo 11, 976 52 Čierny Balog na dobu určitú 15 rokov od 19.8.2022 do 18.8.2037 za dohodnuté ročné nájomné 20,00 EUR/ha/rok v prvých siedmych rokoch trvania nájmu (potom povinnej ako prenajímateľovi za podiely pripadá ročné nájomné 24,37 EUR) a od ôsmeho roku trvania nájmu za dohodnuté ročné nájomné 40,00 EUR/ha/rok (potom povinnej ako prenajímateľovi za podiely pripadá ročné nájomné 48,73 EUR), z toho na LV č. 3731, k.ú. Čierny Balog na zexekvované podiely povinnej pripadá 528,5 m2 (2 114 m2 x ¼) + 2 873,5 m2 (11 494 m2 x ¼) = 3 402 m2 / 10 000 m2 = 0,3402 ha, potom ročné nájomné za zexekvované podiely povinnej LV č. 3731, k.ú. Čierny Balog, pri výmere 0,3402 ha pripadajúcej na povinnú ako prenajímateľa predstavuje 6,80 EUR (0,3402 ha x 20,00 EUR/ha/rok) v prvých siedmych rokoch trvania nájmu, resp. 13,61 EUR (0,3402 ha x 40,00 EUR/ha/rok) od ôsmeho roku trvania nájmu, t.j. nájomné za dobu trvania nájomnej zmluvy 15 rokov predstavuje 156,48 EUR (7 rokov x 6,80 EUR/rok + 8 rokov x 13,61 EUR/rok) – nezanikajú, udelením/schválením príklepu prechádzajú na vydražiteľa, t.j. vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa, 3. - záložné práva – v zmysle § 151md ods. 1 písm. i) Občianskeho zákonníka, resp. v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka udelením príklepu zaniknú bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, t.j. záložné práva na vydražiteľa neprechádzajú, boli zistené v tomto poradí: 3.1. – exekučné záložné právo zapísané dňa 14.1.2022 pod č. Z-117/2022 v časti C ťarchy, zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 1275/21 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 6 720,57 EUR s príslušenstvom a trov exekúcie vedenej v prospech oprávneného Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, ktoré v zmysle § 151md ods. 1 písm. i) Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, 3.2. – exekučné záložné právo zapísané dňa 18.2.2022 pod č. Z-577/2022 v časti C ťarchy, zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 1391/21 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 9 729,99 EUR s príslušenstvom a trov exekúcie vedenej v prospech oprávneného Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, ktoré v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, 3.3. – exekučné záložné právo zapísané dňa 24.5.2022 pod č. Z-1805/2022 v časti C ťarchy, zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 323/22 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 2 974,88 EUR s príslušenstvom a trov exekúcie vedenej v prospech oprávneného Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, ktoré v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, 3.4. – exekučné záložné právo zapísané dňa 24.5.2022 pod č. Z-1806/2022 v časti C ťarchy, zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 307/22 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 4 891,52 EUR s príslušenstvom a trov exekúcie vedenej v prospech oprávneného Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, ktoré v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, 3.5. – exekučné záložné právo zapísané dňa 11.11.2022 pod č. Z-3942/2022 v časti C ťarchy, zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 837/22 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 2 069,39 EUR s príslušenstvom a trov exekúcie vedenej v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, zast. Remedium Legal, s.r.o., IČO: 53 255 739, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, ktoré v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, 3.6. – exekučné záložné právo zapísané dňa 28.2.2023 pod č. Z-522/2023 v časti C ťarchy, zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 905/22 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 9 219,70 EUR s príslušenstvom a trov exekúcie vedenej v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, zast. Remedium Legal, s.r.o., IČO: 53 255 739, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, ktoré v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, 4. iné práva – nezistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle § 151 Exekučného poriadku ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:V zmysle § 150 ods. 1 Exekučného poriadku sa vydražiteľ môže po udelení príklepu ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.04.202315:00Kopaničná 526/5, 976 52 Čierny Balog

Ďalšie informácie

048/4151 382, 0907 536 365 Podľa § 166 ods. 2 Exekučného poriadku spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov, ktorý sa má vydražiť. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.