Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:217EX 1275/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mičák Mário
Ulica:Kollárova 39
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kollárova 39
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Brezno
Obec:Brezno
Katastrálne územie:Brezno
Číslo listu vlastníctva:10080

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
12087/22672orná pôdapozemok v extravilane

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vozárová ĽubomíraKopaničná 526/5, 976 52 Čierny Balog1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:519.17
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:519.17
Výška zábezpeky:259.59
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 5600 0000 0012 7614 5002, VS 127521, Prima banka Slovensko
Najnižšie podanie:519.17
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 5600 0000 0012 7614 5002, VS 127521, Prima banka Slovensko
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:1. - vecné bremená, ktoré vznikajú zo zákona – nezistené, 2. - nájomné práva – na základe nájomnej zmluvy č. 797/15/2022 zo dňa 19.8.2022 uzavretej (v rozpore s ust. § 61c a § 61d Exekučného poriadku bez predchádzajúceho písomného súhlasu súdneho exekútora) medzi povinnou ako prenajímateľom a nájomcom POĽNOPRODUKT Čierny Balog, družstvo, IČO: 36 032 310, Strakovo 11, 976 52 Čierny Balog na dobu určitú 15 rokov od 19.8.2022 do 18.8.2037 za dohodnuté ročné nájomné 20,00 EUR/ha/rok v prvých siedmych rokoch trvania nájmu (potom povinnej ako prenajímateľovi za podiely pripadá ročné nájomné 24,37 EUR) a od ôsmeho roku trvania nájmu za dohodnuté ročné nájomné 40,00 EUR/ha/rok (potom povinnej ako prenajímateľovi za podiely pripadá ročné nájomné 48,73 EUR), z toho na LV č. 10080, k.ú. Brezno na zexekvované podiely povinnej pripadá 2 672 m2 x 1/1 = 2 672 m2 / 10 000 m2 = 0,2672 ha, potom ročné nájomné za zexekvované podiely povinnej LV č. 10080, k.ú. Brezno, pri výmere 0,2672 ha pripadajúcej na povinnú ako prenajímateľa predstavuje 10,69 EUR (0,2672 ha x 40,00 EUR/ha/rok), t.j. nájomné za dobu trvania nájomnej zmluvy 10 rokov predstavuje 106,90 EUR (10 rokov x 10,69 EUR/rok) – nezanikajú, udelením/schválením príklepu prechádzajú na vydražiteľa, t.j. vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa, 3. - záložné práva – v zmysle § 151md ods. 1 písm. i) Občianskeho zákonníka, resp. v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka udelením príklepu zaniknú bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, t.j. záložné práva na vydražiteľa neprechádzajú, boli zistené v tomto poradí: 3.1. – exekučné záložné právo zapísané dňa 14.1.2022 pod č. Z-117/2022 v časti C ťarchy, zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 1275/21 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 6 720,57 EUR s príslušenstvom a trov exekúcie vedenej v prospech oprávneného Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, ktoré v zmysle § 151md ods. 1 písm. i) Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, 3.2. – exekučné záložné právo zapísané dňa 18.2.2022 pod č. Z-577/2022 v časti C ťarchy, zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 1391/21 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 9 729,99 EUR s príslušenstvom a trov exekúcie vedenej v prospech oprávneného Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, ktoré v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, 3.3. – exekučné záložné právo zapísané dňa 24.5.2022 pod č. Z-1805/2022 v časti C ťarchy, zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 323/22 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 2 974,88 EUR s príslušenstvom a trov exekúcie vedenej v prospech oprávneného Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, ktoré v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, 3.4. – exekučné záložné právo zapísané dňa 24.5.2022 pod č. Z-1806/2022 v časti C ťarchy, zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 307/22 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 4 891,52 EUR s príslušenstvom a trov exekúcie vedenej v prospech oprávneného Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, zast. JUDr. Ján Šoltés, advokát, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, ktoré v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, 3.5. – exekučné záložné právo zapísané dňa 11.11.2022 pod č. Z-3942/2022 v časti C ťarchy, zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 837/22 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 2 069,39 EUR s príslušenstvom a trov exekúcie vedenej v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, zast. Remedium Legal, s.r.o., IČO: 53 255 739, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, ktoré v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, 3.6. – exekučné záložné právo zapísané dňa 28.2.2023 pod č. Z-522/2023 v časti C ťarchy, zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 905/22 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 9 219,70 EUR s príslušenstvom a trov exekúcie vedenej v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, zast. Remedium Legal, s.r.o., IČO: 53 255 739, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, ktoré v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, nakoľko záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, 4. iné práva – nezistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle § 151 Exekučného poriadku ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:V zmysle § 150 ods. 1 Exekučného poriadku sa vydražiteľ môže po udelení príklepu ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.04.202315:00Kopaničná 526/5, 976 52 Čierny Balog

Ďalšie informácie

048/4151 382, 0907 536 365