Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1209/05
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.04.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Vyškovce nad Ipľom
Katastrálne územie:Vyškovce nad Ipľom
Číslo listu vlastníctva:221

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
317/11049Zastavaná plocha a nádvorie
317/2282Záhrada
317/3132Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
19317/110Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Együd ZoltánOrgovánová 11, Levice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3570.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3570.00
Výška zábezpeky:1785.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 120905
Najnižšie podanie:3570.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 120905
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.04.202310:00Vyškovce nad Ipľom 19

Ďalšie informácie

Rodinný dom súp.č. 19 bol podľa znaleckého posudku postavený v roku 1900. K dátumu ohodnotenia je táto stavba značne poškodená (vrátane prvkov dlhodobej životnosti) a nie je možné ju využívať. Dom je napojený iba na elektrickú energiu vzdušnou káblovou prípojkou, ktorá je opotrebovaná a po životnosti. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/5325239.