Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:439/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Polák Stanislav
Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Svodín
Katastrálne územie:Nemecký Svodín
Číslo listu vlastníctva:1364

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
519/6747Zastavaná plocha a nádvorie
519/9399Záhrada
519/10171Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
781519/6Rodinný domRodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Petr VaníčekNemeckosvodínska cesta 748/41, Svodín1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:18900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:18900.00
Výška zábezpeky:9450.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK32 5600 0000 0027 1762 3001
Najnižšie podanie:18900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK32 5600 0000 0027 1762 3001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.04.202310:00Svodín

Ďalšie informácie