Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:252Ex 809/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Fekete Erik
Ulica:Puškinova 16
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.05.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Puškinova 16
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Prešov
Katastrálne územie:Šalgovík
Číslo listu vlastníctva:49

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
381234záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Milan Chromý, Kvetoslava Chromáobaja bytom Bažantia 19, 080 01 Prešov1/2
Ing. Milan ChromýBažantia 19, 080 01 Prešov1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:117000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:117000.00
Výška zábezpeky:58500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9711000000002621729696, Tatrabanka, VS 80921
Najnižšie podanie:117000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9711000000002621729696, Tatrabanka, VS 80921
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Z exekučného spisu nie sú známe žiadne závady, ktoré musí vydražiteľ v zmysle § 153 ods. 1 Exekučného poriadku prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa vykoná po zaplatení najvyššieho podania a po právoplatnom rozhodnutí súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.04.202310:00na mieste samom

Ďalšie informácie

Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Právo dražiť nemajú osoby uvedené v § 144 ods. 3 Exekučného poriadku v platnom znení ( ďalej EP ). Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, ktorá sa začína dňom udelenia príklepu na účet súdneho exekútora a to tým istými spôsobmi ako dražobnú zábezpeku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Veritelia povinného sa vyzývajú, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti s upozornením, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať. Vyzýva sa povinný, aby v čase určenom v tejto vyhláške umožnil prípadným záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností. Na účely obhliadky je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby s upozornením, že inak sa také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora, prípadne v hotovosti alebo šekom, sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom ( § 166 EP ). Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti (§ 143 ods. 1 EP). Opätovná dražba sa však nekoná, ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie pred jej vykonaním. Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75% najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 EP. Vydražiteľ uvedený v § 143 ods. 1 EP je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla neuhradením najvyššieho podania včas. Táto náhrada pripadne do rozdeľovacej podstaty.