Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:361EX 212/2022
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Krušina Petr
Ulica:Lazaretská 2514/4
PSČ + Obec: 81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lazaretská 4
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Staré Mesto
Katastrálne územie:Staré Mesto
Číslo listu vlastníctva:6009

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
7903/1894zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je postavený bytový dom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
40077903/1bytový dombytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Projekt ZA s.r.o.Šancová 48, Bratislava, PSC: 811051/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1190000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1190000.00
Výška zábezpeky:446250.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s., č.ú.: SK3202000000002908476956, VS 2122022
Najnižšie podanie:892500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s., č.ú.: SK3202000000002908476956, VS 2122022
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Na dražených nehnuteľnostiach neviaznu závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťami.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnostiach. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženým nehnuteľnostiam udelením príklepu zaniká. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Na predmete dražby je zriadené 1) zákonné záložné právo podľa § 15 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na nebytový priestor č. 7-22, 1.p., vchod Šancová 48, podľa žiadosti zo dňa 16.07.2014, Z-19360/14 2) zmluvné záložné právo v prospech Fio banka, a.s. (IČO 618 58 374) na NP č.22 na 1.p., vchod Šancová 48, podľa V-10483/2019 zo dňa 23.04.2019 3) exekučné záložné právo v prospech: H-PROBYT, spol. s r.o. IČO 35722924 na nebyt. pr. 22/1p. Šancová 48, podľa exekučného príkazu 361EX 573/21 zo dňa 23.11.2021, súdneho exekútora Mgr. Petra Krušinu, zapísaného pod spis. zn.: Z- 24412/2021 4) exekučné záložné právo v prospech: H-PROBYT, spol. s r.o. IČO 35722924 na nebyt. pr. 22/1p. Šancová 48, podľa exekučného príkazu 361EX 212/22 zo dňa 30.5.2022, súdneho exekútora Mgr. Petra Krušinu, zapísaného pod spis. zn.: Z- 12915/2022 Záložným veriteľom, ktorý vymáha svoju pohľadávku v tomto exekučnom konaní a v ktorom sa vyhlasuje dražba nehnuteľností, sú vlastníci bytov a nebytových priestorov zákonne zastúpení oprávneným. Vymáhaná pohľadávka je zabezpečená záložným právom podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a ktoré je zapísané ako prvé v poradí na liste vlastníctva uvedenej nehnuteľnosti, podľa žiadosti zo dňa 16.07.2014, Z-19360/14. Podľa ust. § 151 ma ods. 3 Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.04.202311:00Šancová 48, Bratislava; Záujem o obhliadku je potrebné minimálne deň vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne, na adrese exekútorského úradu, telefonicky na t.č. 02/52 63 54 88; 0918600982 , na e-mailovej adrese: exe.urad.bratislava@gmail.com

Ďalšie informácie

NP č. 22 sa nachádza na 1 podzemnom podlaží, 1 a 2 nadzemnom podlaží v bytovom dome na ul. Šancová č. 48 v Bratislave. NP má podlahovú plochu vrátane príslušenstva nachádzajúceho sa v NP a mimo NP 609,31 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku je 1461/10000. Začiatok prezentácie účastníkov dražby je od 9.15 hod. v priestoroch Exe. úradu Mgr. Petra Krušinu, so sídlom Lazaretská 4, 811 08 Bratislava I. Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ do termínu dražby zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak je dražiteľom fyzická osoba, je potrebné súdnemu exekútorovi pred dražbou oznámiť, či vydražený majetok nadobudne dražiteľ do BSM. Pokiaľ áno, je dražiteľ súdnemu exekútorovi predložiť písomný súhlas druhého manžela s nadobudnutím majetku do BSM v súlade s ust. § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Minimálne prihodenie na dražbe je 1.000,-€. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť do 10 dní odo dňa udelenia príklepu, na účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č.ú.: SK32 0200 0000 0029 0847 6956, VS: 2122022. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka.Vyzývam: všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; aby veritelia vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti s upozornením, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať; aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, sa preukázalo pred začatím dražby a upozorňujem že inak by sa také práva nemohli uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.