Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:370EX461/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kabáč Miloš
Ulica:Hviezdoslavovo námestie 204/4
PSČ + Obec:02901 Námestovo

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.04.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hviezdoslavovo námestie 204/4
PSČ + Obec:02901 Námestovo

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Tvrdošín
Obec:Brezovica
Katastrálne územie:Brezovica
Číslo listu vlastníctva:1621, 2247

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
45170Zastavaná plocha a nádvorie
444/1234Záhrada
444/288Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
41144/2Rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lužbeťák ĽubomírDolné Hrady 411, Brezovica1/1
Lužbeťáková SilviaDolné Hrady 411, Brezovica1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:55100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:27550.00
Výška zábezpeky:13775.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK07 0900 0000 0003 6497 9934
Najnižšie podanie:27550.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK07 0900 0000 0003 6497 9934
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie: viď znalecký posudok v predmetnej veci.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Vydražiteľ musí bez započítavania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa vykoná podľa potreby záujemcov, a to v termíne posledný týždeň pred konaním dražby nehnuteľnosti (10.04.2023 - 14.04.2023), po dohode so súdnym exekútorom (tel. č. 0918 775 699).