Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:811/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Krištofík Peter
Ulica:A. Pietra 10645/17
PSČ + Obec:03601 Martin

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jánošíkova 15D byt č. 10
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:žilina
Katastrálne územie:ŽIlina
Číslo listu vlastníctva:

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1479/71203zastavane ploch a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
84948494bytv bytovom dome

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing.Valašek JánJánošíková 15D1/2
Ing.Valášková ZuzanaBorová 31, Žilina1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:125000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:125000.00
Výška zábezpeky:62500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK1956000000003012860001
Najnižšie podanie:125000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1956000000003012860001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.04.202309:30Jánošíkova č. 15D byt č. 10

Ďalšie informácie