Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:74EX 943/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Jurina Marián
Ulica:Ul. Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.05.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Rimavská Sobota
Obec:Rimavská Sobota
Katastrálne územie:Tomášová
Číslo listu vlastníctva:3365

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
913/1566zastavaná plocha a nádvorie
913/7163zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Gonda Ján r. Gonda a Zuzana Gondová r. MelicherováVčelinec 18, Rimavská Sobota1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:6800.00
Výška zábezpeky:3400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK86 0200 0000 0015 4484 9402, VS 9432022
Najnižšie podanie:6800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK86 0200 0000 0015 4484 9402, VS 9432022
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti a uskutoční po dohode s pracovníkom ex. úrad na tel.č. 047/4511961.