Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:412EX 292/2021
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Nogová Mária
Ulica:Hroncova 1
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.05.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hroncova 1
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Dobšiná
Katastrálne územie:Dobšiná
Číslo listu vlastníctva:1236

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1076/232Zastavaná plocha a nádvoriePARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
1076/432Zastavaná plocha a nádvoriePARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
13851076/47garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Žóri Igor r. ŽóriSNP 592, Dobšiná, 049 251/1
Žóri Igor r. ŽóriSNP 592, Dobšiná, 049 251/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.04.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3840.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3840.00
Výška zábezpeky:1920.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK18 3100 0000 0043 5034 1700
Najnižšie podanie:3840.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK18 3100 0000 0043 5034 1700
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§151h, §151ma a §151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná v katastri nehnuteľnosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Úžitky (práva zodpovedajúce vecnému bremenu) a vecné bremená (závady) prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Nájomné práva prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa. Z obsahu exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.05.202310:00na mieste samom, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Podrobnosti súvisiace s ohliadkou nehnuteľností je možné dohodnúť telefonicky na t. č. 0907977925. Vyzývam povinnú, aby v určenom čase umožnila záujemcom obhliadku. Povinnú upozorňujem, že na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. • Vyzývam všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami s upozornením, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu spisov, • Vyzývam veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti s upozornením, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať, • Vyzývam osoby, ktoré môžu uplatniť práva, ktoré nepripúšťajú dražbu, aby tieto preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa, • Upozorňujem osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, že môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia a udelením príklepu predkupné právo zaniká. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. • Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobila na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. • Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. • Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.