Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 436/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.06.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Žilina
Katastrálne územie:Žilina
Číslo listu vlastníctva:5789

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
7784838zastavaná plocha a nádvoriev podiele 1/1 (BSM)

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
110477849Obytný dom (byt č. 36 vchod 5, 2.p. v podiele 1/1 BSM)

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Miloslav Král a Marta KrálováKubínska 1104/5, 010 08 Žilina1/1 BSM

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.04.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:129458.43
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:129458.43
Výška zábezpeky:64729.22
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 43621
Najnižšie podanie:129458.43
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 43621
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.06.202309:00priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza - Kubínska 1104/5, 010 08 Žilina

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti sa stanovuje na deň 02.06.2023 o 09:00 hod. v obci Žilina priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011, 0911 999 857 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk (je potrebné uviesť číslo exekúcie 322EX 436/21).