Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:112EX 394/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.05.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Kežmarok
Obec:Toporec
Katastrálne územie:Toporec
Číslo listu vlastníctva:1397

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5400/53528orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Nikola Gáborová r. Dunková a Ladislav GáborIhľany 267,časť Majerka, 059 94 Holumnica1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.04.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4500.00
Výška zábezpeky:2250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 3942020
Najnižšie podanie:4500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 3942020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.05.202315:00Obec Toporec

Ďalšie informácie