Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:315EX 2198/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Bíla (Hlavňová) Mária
Ulica:Hlavná 115
PSČ + Obec: 040 01 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.06.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hlavná 115
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Kráľovský Chlmec
Katastrálne územie:Kráľovský Chlmec
Číslo listu vlastníctva:č. 2851 a č. 3373

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
463/33914zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
606463/33bytový dombyt v bytovom dome

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Paulin JúliusĽ. Kossutha 606/83, Kráľovský Chlmec1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.04.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:42600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:42600.00
Výška zábezpeky:21300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK65 1100 0000 0026 2614 4451, VS: 219821
Najnižšie podanie:42600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK65 1100 0000 0026 2614 4451, VS: 219821
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznúce na nehnuteľnosti. Podľa znaleckého posudku závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.05.202310:00na mieste samom

Ďalšie informácie

Popis bytu: Byt č. 4 sa nachádza na 2. poschodí bytového domu so súpisným číslom 606, na ulici Ľ. Kossutha č. 83, v meste Kráľovský Chlmec. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa, predsieň, chodba, kúpeľňa, WC, špajza a pivnica č. 4 s plochou 7,85 m2, ktorá sa nachádza v suteréne obytného domu. Byt je v pôvodnom stave. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom je po zameraní 68,43 m2.