Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:422Ex 306/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dáni Michal
Ulica:Cukrová 14
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.06.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Cukrová 14
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. RAČA
Katastrálne územie:Rača
Číslo listu vlastníctva:12839

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
244/1130Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je postavená bytová budova oznacená súpisným císlom
244/4112Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je dvor

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10205244/110 Rodinný domPri vinohradoch 19B

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Luknárová ZuzanaPri vinohradoch 10205/19 B, 831 06 Bratislava-Rača1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.04.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:156000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:117000.00
Výška zábezpeky:58500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6809000000005050337050, VS 30622, poznámka: meno dražiteľa
Najnižšie podanie:117000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6809000000005050337050, VS 30622, poznámka: meno vydražiteľa
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Závady alebo práva sa na nehnuteľnosti nevyskytujú s výnimkou aktuálne zapísaných záložných práv, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie. Nevyskytujú sa závady alebo práva, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie záložné právo, je subjekt, ktorý udelil súhlas s vedením exekúcie na záloh a bude uspokojený v plnom rozsahu v rozvrhovom konaní rovnako ako aj záložní veritelia so skoršími záložnými právami ako exekučným záložným právom zriadeným pre 422Ex 306/22. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Závady alebo práva sa na nehnuteľnosti nevyskytujú s výnimkou aktuálne zapísaných záložných práv, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie. Nevyskytujú sa závady alebo práva, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.05.202309:00na mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť - Pri vinohradoch 10205/19 B, 831 06 Bratislava-Rača

Ďalšie informácie

Výška dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka pre dražené nehnuteľnosti je polovica z najnižšieho podania – t. j. 58 500,- Eur. Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK6809000000005050337050, GIBASKBX, VS 30622, poznámka: meno dražiteľa alebo v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 09.45 hod., a to do rúk súdneho exekútora. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 09.45 hod. Dokladom je potvrdenie banky o zrealizovaní peňažnej operácie. V danom čase, t.j. do 09.45 hod. zároveň musí byť zábezpeka pripísaná na účet exekútora. Zábezpeka záujemcovi, ktorý sa nestane vydražiteľom, bude vrátená bezodkladne, a to spôsobom akým bola zložená. Najnižšie podanie Najnižšie podanie na dražbe (dražobnom termíne) podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku v spojení s § 145 ods. 1 Exekučného poriadku je vo výške 117 000,- Eur. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania Najvyššie podanie urobené na dražbe je povinný vydražiteľ uhradiť v lehote 10 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK6809000000005050337050, GIBASKBX, VS 30622, poznámka: meno vydražiteľa alebo v hotovosti do rúk súdneho exekútora. Obhliadka nehnuteľností Dňa 24.05.2023 o 09.00 hod. na mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť (Pri vinohradoch 10205/19 B, 831 06 Bratislava-Rača), na základe predchádzajúceho telefonického a emailového dohovoru, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti; kontaktná osoba JUDr. Michal Dáni, tel. 0911 220 009, e-mail.: michal.dani@ske.sk. Ďalšie ustanovenia V zmysle § 145 ods. 1 Exekučného poriadku, ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, ďalší termín dražby určí exekútor tak, aby sa dražba konala najskôr po uplynutí 30 dní od bezúspešnej dražby. Najnižšie podanie v takom prípade tvoria tri štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom. Z dôvodu bezúspešnej dražby zo dňa 09.03.2023 bolo najnižšie podanie stanovené na tri štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Závady alebo práva sa na nehnuteľnosti nevyskytujú s výnimkou aktuálne zapísaných záložných práv, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie. Nevyskytujú sa závady alebo práva, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie záložné právo, je subjekt, ktorý udelil súhlas s vedením exekúcie na záloh a bude uspokojený v plnom rozsahu v rozvrhovom konaní rovnako ako aj záložní veritelia so skoršími záložnými právami ako exekučným záložným právom zriadeným pre 422Ex 306/22. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku. Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 5 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.