Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:77/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kráčalík Pohovejová Ivana
Ulica:Šarišská 6
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.05.2023
Čas:11:30

Miesto konania dražby

Ulica:Šarišská 6
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Veľký Biel
Katastrálne územie:Veľký Biel
Číslo listu vlastníctva:1923

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
631/4313Zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
GREEFIN group, a.s., IČO: 47 233 192Černyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01.1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.04.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:953.77
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:953.77
Výška zábezpeky:476.89
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK4811000000002942037770, VS 7721
Najnižšie podanie:953.77
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK4811000000002942037770, VS 7721
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Neboli zistené žiadne závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítanie na najvyššie podanie ( ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku), ako aj závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie (ust. 153 ods. 2 Exekučného poriadku).
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené exekučné záložné právo (zapísané v katastri nehnuteľností pod sp. zn. Z-1932/2021.) je oprávnený v predmetnom exekučnom konaní. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami. Z exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie a ani záložné práva, ktoré príklepom nezanikajú a zostávajú viaznuť na vydraženej nehnuteľnosti. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré vznikajú v dôsledku dražby

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa uskutoční na základe telefonickej dohody so súdnym exekútorom vo vopred dohodnutom čase a v priestoroch nehnuteľností. Bližšie informácie budú poskytnuté telefonicky na tel. č. +421905 977 630.