Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 292/2017
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Cicuttová Alexandra
Ulica:Hollého 23
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.05.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hollého 23
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Piešťany
Obec:Piešťany
Katastrálne územie:Piešťany
Číslo listu vlastníctva:7562

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1132280zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
925113210rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Simančík RomanDíčova 17, Piešťany1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.04.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:230000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:230000.00
Výška zábezpeky:115000.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 0900 0000 0050 5167 3814
Najnižšie podanie:230000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 0900 0000 0050 5167 3814
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný v zmysle ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku prevziať bez započítania na najvyššie podanie neuviedol. Závady, ktoré je vydražiteľ povinný v zmysle ust. § 153 ods. 2 Exekučného poriadku prevziať so započítaním na najvyššie podanie (vecné bremená), si môže prihlásiť do rozvrhu výťažku a budú uspokojené v súlade s ust. § 157 ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku. Na základe znaleckého posudku neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať držby vydražených nehnuteľností. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností po zaplatení najvyššieho podania v ustanovenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.05.202310:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom vyčíslených ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; („prihlášky pohľadávok“ žiadam zaslať v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh); 2. veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu v zmysle ust. § 55 ods. 1 Exekučného poriadku preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Upozornenie Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu ho uplatniť len ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Poučenie Proti dražobnej vyhláške nie sú prípustné námietky, ani žiadny opravný prostriedok.