Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Zrušenie dražby
Číslo exekučného konania:342EX 247/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuráková Natália
Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.05.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

predmetom dražby boli nehnuteľnosti: 1. v k.ú.Pustý Chotár, zapísané Okresným úradom Zlaté Moravce v LV č.549 ako parcely registra „E“ parc.č.1193 orná pôda vo výmere 5799 m2 a parc.č.1217 orná pôda vo výmere 5668 m2 vedené na meno povinného v podiele ¼ 2. v k.ú. Kolíňany, zapísané Okresným úradom Nitra v LV č.910 ako parcela registra “E“ parc.č.1818/36 orná pôda vo výmere 13074 m2, vedené na meno povinného v podiele 2/16 3. v k.ú. Kolíňany, zapísané Okresným úradom Nitra v Lv č.959 ako parcely registra „E“ parc.č.1818/40 orná pôda vo výmere 14387 m2, vedené na meno povinného v podiele ¼,