Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:324EX 3060/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Líška Kamil
Ulica:Grösslingová 62
PSČ + Obec:81109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.05.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Grösslingová 62
PSČ + Obec:81109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Šútovo
Katastrálne územie:Šútovo
Číslo listu vlastníctva:961

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1271/3252Orná pôda
1270/5270Zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Best traders company, s.r.o.Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 061/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.04.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:5519.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK46 1100 0000 0026 2918 2154
Najnižšie podanie:11039.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK46 1100 0000 0026 2918 2154
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Žiadne.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Na vydražiteľa prechádza vecné bremeno spočívajúce v uložení vodovodného potrubia na E parcele č. 1271 v línii určenej GP č. 241/2005 a bezplatnom prechode cez E parcelu č. 1271 pešo, za účelom údržby vodovodného potrubia v prípade jeho poruchy pre vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí sú zapísaný na LV č. 740- V 395/09 – vz 22/06, GP č. 123/2006, z parcely reg. E parcela č. 1271 bola odčlenená parcela reg C parcela č. 1271/3 – V 4477/2006, vz 14/07, X 35/2017 – vz 38/2017.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.05.202311:00v mieste draženej nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Predmetné pozemky sa nachádzajú v kat. území Šútovo. obec Šútovo v obytnej zóne individuálnej bytovej výstavby. Obec s počtom 522 obyvateľov sa nachádza 19 km severovýchodne od okresného mesta Martin. Pozemky sú v mierne svahovitom teréne prístupné z priľahlej miestnej komunikácie. Umiestnenie pozemkov je v zastavanom území obce. Evidované v registri \"C\" na katastrálnej mape, identifikovane výpisom z LV č. 961 k.ú. Šútovo. Predmetom dražby je pozemok C KN parc. č. 1270/5 v kultúre zastavané plochy a nádvoria, ktorý tvorí vstupnú plochu od spevnenej komunikácie a pozemok C KN parc. č. 1271/3 v kultúre orná pôda tvorí nezastavanú plochu. Pozemky sú nepravidelného pôdorysného tvaru z oboch strán so zástavbou rodinných a obytných domov s príslušenstvom. V oboch pozemkoch je vedený verejný vodovod k priľahlej výstavbe. Pozemky tvoria jeden účelový funkčný celok. Na pozemkoch nie sú trvale porasty ovocných a okrasných stromov. Obec nemá spracovaný územný plán. Poloha pozemkov sa dá charakterizovať ako širšie centrum sídla. V danej lokalite sa nachádzajú rodinné a bytové domy s štandardným a nadštandardným vybavením. Predmetná lokalita ma výhodnú polohu k okresnému mestu, dobre dopravne napojenie - SAD, železnica je do 1 km, výhodou je v priľahlej oblasti prístup na diaľnicu D1. Pozemky sú v blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou úpravou ciest, cesta autom do centra obce je do 5 min. Okolie je urbanizované, poloha je obytná vhodná pre obytne účely. V danej lokalite z technickej infraštruktúry je možne napojenie na vodovod, el. energiu, komunikáciu a plynofikáciu so zvýšenou investíciou od ul. Kukučínova. Závady, ktoré sa preberajú so započítaním na najvyššie podanie v zmysle ustanovení § 153 Exekučného poriadku: - vecné bremeno spočívajúce v uložení vodovodného potrubia na E parcele č. 1271 v línii určenej GP č. 241/2005 a bezplatnom prechode cez E parcelu č. 1271 pešo, za účelom údržby vodovodného potrubia v prípade jeho poruchy pre vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí sú zapísaný na LV č. 740- V 395/09 – vz 22/06, GP č. 123/2006, z parcely reg. E parcela č. 1271 bola odčlenená parcela reg C parcela č. 1271/3 – V 4477/2006, vz 14/07, X 35/2017 – vz 38/2017. Znaleckým posudkom č. 4/2023 a jeho doplnením č. 1 bolo toto vecné bremeno ohodnotené na sumu 61,48 EUR, slovom šesťdesiatjeden eur a štyridsaťosem centov.