Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 278/21
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.06.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Fiľakovo
Katastrálne územie:Fiľakovo
Číslo listu vlastníctva:4477

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
83122910Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Turek NorbertB.S.Timravy 94/67, Fiľakovo1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.04.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3375.00
Výška zábezpeky:1687.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 27821
Najnižšie podanie:3375.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 27821
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
31.05.202310:0029. augusta 831/6, Fiľakovo

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39. Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 229 pod stavbou s.č. 831 nie je evidovaný na liste vlastníctva.