Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:109/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rus Marko
Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.06.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Vrútky
Katastrálne územie:Vrútky
Číslo listu vlastníctva:3027

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
707/5391Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3462707/5Bytový domvchod 1, poschodie 7., byt. č. 28 podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 2498/231461

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Protuš MariánKraskovská 139, Rimavská Baňa1/12

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.04.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2940.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2940.00
Výška zábezpeky:1470.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS 1092021
Najnižšie podanie:2940.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS 1092021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.05.202310:00v priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie