Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 437/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.06.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Kráľová pri Senci
Katastrálne územie:Kráľová pri Senci
Číslo listu vlastníctva:89

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6315590Orná pôdaparcela registra E
7366780Orná pôdaparcela registra E
8267978Orná pôdaparcela registra E
8275611Orná pôdaparcela registra E
11324503Orná pôdaparcela registra E
11332097Orná pôdaparcela registra E
11347236Orná pôdaparcela registra E

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Šuplata Peter, r. Šuplata, nar. 21.07.1955č. 526, 900 50 Kráľová pri Senci1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5306.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5306.00
Výška zábezpeky:2653.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033 , VS 43722
Najnižšie podanie:5306.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033 , VS 43722
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Podľa ustanovenia § 153 ods. 1 Exekučného poriadku vydražiteľ spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie závadu, a to: - Vecné bremeno na p.č. 826 v súlade so zák. č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny a zák. č. 656/2004 Z. z. o energetike, v prospech ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava (IČO: 36361518) v rozsahu podľa GP č. 100/11-Z-973/12-81/12.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v súlade s Exekučným poriadkom

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.06.202311:00Kráľová pri Senci

Ďalšie informácie

V zmysle ustanovenia § 166 ods. 2 Exekučného poriadku: „Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.“ Obhliadka nehnuteľností, ktorých spoluvlastnícky podiel sa bude dražiť, sa uskutoční dňa 14.06.2023 o 11:00 hod. v obci Kráľová pri Senci, na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti, doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky.