Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:293/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Polák Stanislav
Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.06.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Tupá
Katastrálne územie:Chorvatice
Číslo listu vlastníctva:167

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
108/1221Zastavaná plocha a nádvorie
108/2677Zastavaná plocha a nádvorie
109/1217Zastavaná plocha a nádvorie
109/2555Zastavaná plocha a nádvorie
164/12810Zastavaná plocha a nádvorie
164/14548Zastavaná plocha a nádvorie
164/15349Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
42108/1Rodinný dom
42108/2Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tuhársky TomášTupá 1931/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.04.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:14950.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:14950.00
Výška zábezpeky:7475.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Najnižšie podanie:14950.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.06.202310:00Tupá

Ďalšie informácie