Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 784/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Krutý Rudolf PhD.
Ulica:Záhradnícka 60
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.06.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 60
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Pezinok
Obec:Jablonec
Katastrálne územie:Jablonec
Číslo listu vlastníctva:LV č.29, LV č.80

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1228/27215orná pôdaLV č. 29, spoluvlastnícky podiel: 1/10
12983586orná pôdaLV č. 29, spoluvlastnícky podiel: 1/10
12993554vinicaLV č. 29, spoluvlastnícky podiel: 1/10
1310/317166orná pôdaLV č. 29, spoluvlastnícky podiel: 1/10
277467orná pôdaLV č. 80, spoluvlastnícky podiel: 1/10
2781608trvalý trávny porastLV č. 80, spoluvlastnícky podiel: 1/10
6744277orná pôdaLV č. 80LV č. 80, spoluvlastnícky podiel: 1/10
6756478orná pôdaLV č. 80LV č. 80, spoluvlastnícky podiel: 1/10
6761388orná pôdaLV č. 80LV č. 80, spoluvlastnícky podiel: 1/10
801460orná pôdaLV č. 80LV č. 80, spoluvlastnícky podiel: 1/10
1129/11529vinicaLV č. 8LV č. 80, spoluvlastnícky podiel: 1/100
1129/2863orná pôdaLV č. 80LV č. 80, spoluvlastnícky podiel: 1/10
126513124orná pôdaLV č. 80LV č. 80, spoluvlastnícky podiel: 1/10
12892101orná pôdaLV č. 80LV č. 80, spoluvlastnícky podiel: 1/10

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lukovič JaroslavDružstevná 10, Šenkvice, SK1/10 - LV č. 29
Lukovič JaroslavŠtúrova 56, Grinava, SK1/10 - LV č. 80

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:6150.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4165000000000020296187, VS: 78421
Najnižšie podanie:12300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4165000000000020296187, VS: 78421
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Na LV č. 80, v katastrálnom území: Jablonec, obec: Jablonec, okres: Pezinok z obsahu exekučného spisu vyplýva existencia týchto závad, ktoré vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie : Parcela registra \"E\" c. 675 Vecné bremeno podla § 22 a nasl. Zákona c. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny ( elektrizacný zákon) v spojení s § 69 ods. 10 zákona c. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v prospech spolocnosti ZSE Distribúcia, a.s., ICO: 36 361 518, so sídlom Culenova 6, 816 47 Bratislava na uvedených pozemkoch podla geometrického plánu c.36 566 497 - 747/2011 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 2x110 kV vedenie c. 8705 na trase Rz Trnava 3 - Rz Pezinok a c. 8710 na trase Rz Žabí Majer - Rz Trnava 3 Podanie Z 569/2012 zo dna 5.3.2012
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Úžitky (práva zodpovedajúce vecnému bremenu) a vecné bremená (závady) prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Nájomné práva prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa. Z exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
30.05.202311:00miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, po telefonickom dohovore na +421 911 475 663

Ďalšie informácie

Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov, 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak veritelia nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať, 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázali pred začatím dražby, inak by sa takéto práva nemohli uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Podľa ustanovenia § 166 ods 2 Exekučného poriadku: „Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.“ Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: 30.05.2023 o 11:00 hod. na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na emailovej adrese: rudolf.kruty@ske.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 911 475 663. V súlade s ust. § 141 ods. 5 Exekučného poriadku na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo ním poverený zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup.