Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:439/18
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Polák Stanislav
Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.06.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Svodín
Katastrálne územie:Nemecký Svodín
Číslo listu vlastníctva:1364

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
519/6747Zastavaná plocha a nádvorie
519/9399Zastavaná plocha a nádvorie
519/10171Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
781519/6Rod. domRODINNÝ DOM

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vaníček PetrS. Chalupku 995/11, Stupava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:18900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:14175.00
Výška zábezpeky:7087.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Najnižšie podanie:14175.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.06.202310:00Svodín

Ďalšie informácie

Pre prípad obhliadky volať na 0911 239 521