Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:57EX 99/2018
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.06.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Dobšiná
Katastrálne územie:Dobšiná
Číslo listu vlastníctva:2299

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
708/3504zastavané plochybytový dom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
340708/3bytový dombyt č. 5, 1. posch.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vavreková AndreaDobšiná, Jarková 340/61/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:32600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:24450.00
Výška zábezpeky:12225.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 992018
Najnižšie podanie:24450.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 992018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez započítania

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
31.05.202309:00Dobšiná, Jarková 340/6

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. K zníženiu ceny bytu o výmere 70,36 m2 v bytovom dome s novými farebnými omietkami po rekonštrukcií došlo v súlade s § 145 ods. 1 Exekučného poriadku.