Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:213EX384/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Tóth Erik
Ulica:Piaristická 2
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.06.2023
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Piaristická 2
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Dubník
Katastrálne územie:Dubník
Číslo listu vlastníctva:194

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1566/281555záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ján UjfalusiDubník 6701/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:15600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:15600.00
Výška zábezpeky:7800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4875000000000302551203
Najnižšie podanie:15600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK4875000000000302551203
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.06.202310:00Dubník

Ďalšie informácie