Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:342EX 484/2020
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuráková Natália
Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.06.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Nové Zámky
Katastrálne územie:Nové Zámky
Číslo listu vlastníctva:11015

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5118/54124orná pôda
5121/353orná pôda
5214/3117trvalý trávny porast
5214/54trvalý trávny porast
5385/2924orná pôda
5386/1325orná pôda
5393251zastavaná plocha a nádvorie
5394/195zastavaná plocha a nádvorie
5399/2327záhrada
5400/1123zastavaná plocha a nádvorie
5400/328zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Elektrosvit Nové Zámky, a.s.Komárňanská cesta 3, 94037 Nové Zámky, IČO 001523401/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:191770.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:143827.50
Výška zábezpeky:71913.75
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551 VS: 48420
Najnižšie podanie:143827.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, S:48420
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:vecné bremeno k parc.č.5386/1 podľa zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení so zák.č.251/2012 Z.z. o energetike
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.06.202313:00Nové Zámky

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota nehnuteľností v sume 191.770,00 eur je stanovená komplexne za všetky dražené parcely, dražobná zábezpeka v sume 71.913,75 eur je stanovená komplexne za všetky dražené parcely. Každá parcela sa však bude dražiť samostatne, najnižšie podanie a výška dražobnej zábezpeky pri každej parcele je stanovená nasledovne: 1.parc.č.5118/5 orná pôda vo výmere 4124 m2......................94.893,00 eur..................47.446,50 eur 2.parc.č.5121/3 orná pôda vo výmere 53 m2...........................1.108,50 eur......................554,25 eur 3.parc.č.5214/3 trvalý trávny porast vo výmere 117 m2.............2.447,25 eur..................1.223,625 eur 4.parc.č.5214/5 trvalý trávny porast vo výmere 4 m2 ...................84,00 eur .......................42,00 eur 5.parc.č.5385/2 orná pôda vo výmere 924 m2 ........................21.261,00 eur ................10.630,50 eur 6.parc.č.5386/1 orná pôda vo výmere 325 m2..........................6.798,00 eur....................3.399,00 eur 7.parc.č.5393 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 251 m2....5.250,00 eur ...................2.625,00 eur 8.parc.č.5394/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 95 m2 .....1.987,50 eur.................993,75 eur 9.parc.č.5399/2 záhrada vo výmere 327 m2 ...............................6.840,00 eur ..............3.420,00 eur 10.parc.č.5400/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 123 m2....2.572,50 eur..............1.286,25 eur 11.parc.č.5400/3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 28 m2........585,75 eur................292,875 eur