Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:430EX 339/2022
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kuna Peter
Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.06.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - Petržalka
Katastrálne územie:Petržalka
Číslo listu vlastníctva:3707

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3063/4913862orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ivan PlučinskýKarpatské námestie 7770/10A, Bratislava, 8310624/100

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:99900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:99900.00
Výška zábezpeky:49950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 0200 0000 0032 1638 8351
Najnižšie podanie:99900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK79 0200 0000 0032 1638 8351
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak osobitný zákon neustanovuje inak (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka), voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Podľa územnoplánovacej informácie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 24.03.2023 je územie, ktorého súčasťou je záujmový pozemok parc. č. 3063/49 reg. C-KN je definované ako rozvojové územie. Rozvojové územie, je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu na doteraz nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu zástavby veľkého rozsahu