Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:263EX 91/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Šteiner Ivan PhD.
Ulica:Lipová 7
PSČ + Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.06.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lipová 7
PSČ + Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Trenčín
Obec:Trenčín
Katastrálne územie:Trenčín
Číslo listu vlastníctva:882

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1681/1961Záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Matúška MartinKukučínová 41, Trenčín1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:57500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:28750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8409000000000272719326, VS 912018, ŠS 5005
Najnižšie podanie:57500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK8409000000000272719326, VS 912018, ŠS 5005
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať so započítaním na najvyššie podanie: nie sú. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú. Práva spojené s nehnuteľnosťou: nie sú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu právoplatne schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať so započítaním na najvyššie podanie: nie sú. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú. Práva spojené s nehnuteľnosťou: nie sú.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.05.202309:00na parc. č.: 1681/1, zapísané v LV č. 882 k.ú. Trenčín
31.05.202309:00na parc. č.: 1681/1, zapísané v LV č. 882 k.ú. Trenčín

Ďalšie informácie