Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:424EX 382/22
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Falisová Eva
Ulica:Lermontovova 14
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.06.2023
Čas:12:30

Miesto konania dražby

Ulica:Lermontovova 14, EÚ JUDr. Eva Falisová
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Senica
Obec:Senica
Katastrálne územie:Senica
Číslo listu vlastníctva:6783

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2375/12136trvalý trávny porastSpoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/24 pozemku parcela KN-E, č. 2375, evidovaná na liste vlastníctva č. 6783, k.ú. Senica, okres Senica. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ščibranová Mária, rod. VépyováExnárova 3132/24, 821 04 Bratislava1/24

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:247.70
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:247.70
Výška zábezpeky:92.90
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 1100 0000 0029 2587 6441, VS 38222
Najnižšie podanie:185.80
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 1100 0000 0029 2587 6441, VS 38222
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Neboli zistené žiadne závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítanie na najvyššie podanie ( ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku), ako aj závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie ( ust. 153 ods. 2 Exekučného poriadku).
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.06.202314:30na mieste, kde sa nachádza dražená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti je povinný dražobnú zábezpeku zložiť v hotovosti do pokladne súdneho exekútora (na adrese: Exekútorský úrad JUDr. Eva Falisová, Lermontovova č. 14, Bratislava), alebo prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet súdneho exekútora č. ú.: SK73 1100 0000 0029 2587 6441, vedený v Tatra banke, a.s , VS 38222, poznámka: Dražobná zábezpeka – 6783, najneskôr v deň konania dražby do 12:30 hodiny. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr pred začiatkom dražby, t. j. do 12:30 hod. (výpisom z účtu, vkladovým lístkom a pod.) Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Neúspešnému dražiteľovi, ktorý zložil zábezpeku na účet, bude táto vrátená podľa požiadavky daného neúspešného dražiteľa pri zložení zábezpeky a to v hotovosti ihneď po skončení dražby alebo na bankový účet do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby. Predaj spoluvlastníckeho podielu ( podľa ust. §166 ods. 2 Exekučného poriadku): Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby, t.j. do 12:30 hod dňa 13.06.2023 zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť 185,80,- EUR (slovom: stoosemdesiatpäť EUR a osemdesiat centov), VS 38222, poznámka: Spoluvlastník – 6783. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Vydražiteľ je povinný uhradiť najvyššie podanie v lehote 15 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č. ú.: SK73 1100 0000 0029 2587 6441, vedený v Tatra banke, a.s, VS 38222, poznámka: Dražba – 6783, alebo do pokladne súdneho exekútora (na adrese: Exekútorský úrad JUDr. Eva Falisová, Lermontovova č. 14, Bratislava). Iný, ako dražobnou vyhláškou stanovený termín obhliadky nehnuteľnosti je možné dohodnúť na základe písomného oznámenia adresovaného exekútorskému úradu, osobne na exekútorskom úrade, emailom, prípadne telefonicky. Kontakt pre doručovanie písomností: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Eva Falisová - súdny exekútor, Lermontovova 14, 811 05 Bratislava; E-mail: eva.falisova@ske.sk; Tel.: 02/5464 0221, 02/ 2078 7338. Výzva povinnému: Povinného v y z ý v a m, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku (ust. § 140 ods. 2 písm. o/ Exekučného poriadku). Podľa ust. § 141 ods. 5 Exekučného poriadku povinný umožní obhliadku draženej nehnuteľnosti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Podľa ust. § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup.