Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:403EX 439/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Bertók Peter
Ulica:Murgašova 3
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.06.2023
Čas:13:30

Miesto konania dražby

Ulica:Murgašova 3
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Gelnica
Obec:Gelnica
Katastrálne územie:Gelnica
Číslo listu vlastníctva:3431

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
12072805/7administratívna budova
17432805/8kuchyňa

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
K&C General Invest s.r.o.Korunní 2569/108, 101 00 Praha1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:168000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:42000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8411000000002924904885
Najnižšie podanie:84000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8411000000002924904885
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Podľa § 153 ods. 1 Exekučného poriadku vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak (§151h, §151ma, § 151md Občianskeho zákonníka), voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Z exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Z exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie, so započítaním na najvyššie podanie a ani existencia práv spojených s nehnuteľnosťou. Po udelení príklepu predkupné práva k vydraženým nehnuteľnostiam zaniká.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.06.202310:00v mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

a) Čas a miesto konania dražby Dražba sa bude konať dňa 14.06.2023 o 13.30 hod. na Exekútorskom úrade súdneho exekútora Mgr. Petra Bertóka, Murgašova 3, 040 01 Košice. b) Označenie nehnuteľnosti, jej príslušenstva a vlastníka Nehnuteľnosť je vo vlastníctve K&C General Invest s.r.o.(pred zmenou sídla K&C GROUP s.r.o., IČO:45 639 761), Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČO: 09930663. 1. v katastrálnom území Gelnica, okres Gelnica, obec Gelnica zapísané na LV č. 3431 ako administratívna budova na parc. č. 2805/7 so súp.č. 1207, ako kuchyňa na parc. č. 2805/8 so súp.č. 1743 pod B1 v podiele 1/1. Ďalej len „nehnuteľnosť“. Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť aj s jej súčasťami a s príslušenstvom. c) Všeobecná hodnota nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom Podľa znaleckého posudku č. 64/2021 zo dňa 22.10.2021 vypracovaného znalcom Ing. Zdenkom Titkom, evidenčné číslo 913550, všeobecná hodnota nehnuteľnosti je vo výške 168.000,-EUR d) Výška zábezpeky, spôsob a lehota na jej zloženie Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania. Výška dražobnej zábezpeky je 42 000,- EUR. Dražobnú zábezpeku je záujemca povinný zložiť na účet súdneho exekútora vedený Tatrabanka, a.s., SK8411000000002924904885, TATRSKBX, variabilný symbol: rodné číslo, resp. IČO záujemcu, prípadné iný jednoznačný identifikátor osoby, špecifický symbol:43920, do poznámky uviesť bez diakritiky: priezvisko/obchodné meno záujemcu – zábezpeka. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na účet súdneho exekútora najneskôr v deň predchádzajúci dňu konania dražby. Dokladom potvrdzujúcim zloženie zábezpeky na účet súdneho exekútora je výpis z účtu vyhotovený súdnym exekútorom z internetbankingu. Záujemcovi, ktorý zložil zábezpeku a nie je vydražiteľom, bude vrátená zábezpeka v lehote 5 pracovných dní odo dňa konania dražby bezhotovostne na účet, ktorý súdnemu exekútorovi záujemca písomne oznámi. e) Najnižšie podanie Podľa 145 ods. 1 Exekučného poriadku najnižšie podanie tvoria polovica ceny určenej znaleckým posudkom, t.j. 84 000,- EUR. f) Spôsob zaplatenia najvyššieho podania Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní odo dňa udelenia príklepu, a to bezhotovostne na účet súdneho exekútora vedený Tatrabanka, a.s., SK8411000000002924904885, TATRSKBX, variabilný symbol: rodné číslo, resp. IČO záujemcu, prípadné iný jednoznačný identifikátor osoby, špecifický symbol:43920, do poznámky uviesť bez diakritiky: priezvisko/obchodné meno záujemcu – doplatok. Na zaplatenie najvyššieho podania sa započíta zložená zábezpeka. g) Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie Podľa § 153 ods. 1 Exekučného poriadku vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak (§151h, §151ma, § 151md Občianskeho zákonníka), voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Z exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie. h) Ustanovenia o prechode závad a úžitkov z nehnuteľnosti Z exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie, so započítaním na najvyššie podanie a ani existencia práv spojených s nehnuteľnosťou. Po udelení príklepu predkupné práva k vydraženým nehnuteľnostiam zaniká. i) Ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. j) Výzva podľa §140 ods. 2 písm. j) Exekučného poriadku Vyzývam všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami s upozornením, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu spisov. k) Výzva podľa §140 ods. 2 písm. k) Exekučného poriadku Vyzývam veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojej pohľadávky v hotovosti s upozornením, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. l) Výzva podľa §140 ods. 2 písm. l) Exekučného poriadku Vyzývam osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak sa také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. m) Upozornenie Upozorňujem osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, že ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia a že udelením príklepu predkupné právo zaniká. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. n) Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza dňa 13.06.2023 o 10.00 hod. za prítomnosti súdneho exekútora alebo povereného zamestnanca. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť, a to písomne na adresu exekútorského úradu, elektronicky na emailovej adrese peter.bertok@ske.sk alebo telefonicky, inak sa obhliadka nehnuteľností neuskutoční. o) Výzva pre povinného Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku. Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. p) Žiadosť o uverejnenie podstatného obsahu vyhlášky obcou Týmto žiadam Mesto Gelnica, aby podstatný obsah tejto dražobnej vyhlášky uverejnilo spôsobom v mieste obvyklým. q) Ďalšie podmienky Dražiť môže každá právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa dostaví na dražbu v termíne dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Fyzická osoba preukazuje svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. V prípade, že je záujemca ženatý (vydatá) a nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, prípadne zúžené, musí preukázať súhlas druhého manžela s kúpou nehnuteľnosti na predmetnej dražbe. Právnická osoba sa preukazuje výpisom z príslušného registra, nie starším ako 3 mesiace a štatutárny orgán sa preukazuje platným dokladom totožnosti. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiť nemôže exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na draženú nehnuteľnosť, povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vydražiteľ, ktorý nezaplatil najvyššie podanie včas (v prípade opätovnej dražby) a ani ten, komu nadobudnúť vec bráni osobitný predpis. Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného. Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia robia podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, kým exekútor neudelí príklep. Výška ceny vydraženej nehnuteľnosti nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom o tom, komu sa má príklep udeliť. Ak však bol jedným z týchto dražiteľov spoluvlastník alebo ten, komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udelí sa príklep jemu. O udelení príklepu spíše exekútor zápisnicu. Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom. Rozhodnutie súdu o príklepe doručí exekútor oprávnenému, povinnému, vydražiteľovi a tomu, kto vzniesol proti udeleniu príklepu námietky. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľnosti; opätovná dražba sa však nekoná, ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie pred vykonaním opätovnej dražby. Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75 % najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2. O dražbe upovedomí exekútor aj vydražiteľa, ktorý nezaplatil najvyššie podanie včas. Tento vydražiteľ je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že nezaplatil najvyššie podanie včas. Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. Námietky sa zapíšu do zápisnice. O námietkach rozhodne súd.