Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:331EX 713/20, 331EX 721/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Crkoň Pavol
Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.06.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
obchodný podiel vo výške 100% miery účasti na spoločnosti AGB FOREST s.r.o. so sídlom Jegorovova 1114/3, 976 66 Polomka, IČO: 447438230,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
BELTIMO a.s., IČO: 50094211č. 496, 976 64 Beňuš1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:214867.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

I Čas a miesto konania dražby Dražba obchodného podielu sa uskutoční dňa 20.06.2023 o 9:00 hod v sídle súdneho exekútora na adrese Jesenského 7713, 911 01 Trenčín. II Predmet dražby Predmetom dražby je obchodný podiel povinného BELTIMO a.s., č. 496, 976 64 Beňuš, IČO: 50094211 vo výške 100% miery účasti na spoločnosti AGB FOREST s.r.o. so sídlom Jegorovova 1114/3, 976 66 Polomka, IČO: 44743823, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 16430/S. III Najnižšie podanie Najnižším podaním je hodnota obchodného podielu na čistom obchodnom imaní spoločnosti AGB FOREST s.r.o. so sídlom Jegorovova 1114/3, 976 66 Polomka, IČO: 44743823 určená na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom došlo k začatiu exekučného konania (za účtovné obdobie kalendárneho roka 2019), ktorá je vo výške 214 867,00 EUR (slovom Dvestoštrnásťtisícosemstošesťdesiatsedem eur). IV Ďalšie ustanovenia Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Dražiteľom môže byť: a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa preukáže platným preukazom totožnosti, b) právnická osoba konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorý sa musí preukázať originálom výpisu z obchodného registra nie starším ako 1 mesiac alebo jeho osvedčenou fotokópiou a platným preukazom totožnosti. Splnomocnený zástupca dražiteľa sa musí okrem vyššie uvedeného preukázať aj splnomocnením s úradne overeným podpisom dražiteľa. Dražiteľ sa zaregistruje a obdrží dražobné číslo, bez ktorého sa nemôže zúčastniť dražby. Registrácia sa uskutoční v deň konania dražby. Je zahájená 30 min. pred začiatkom dražby a končí otvorením dražby. Dražba sa koná dovtedy, kým sa podávajú vyššie podania. V priebehu dražby najmenší rozdiel medzi nasledujúcimi podaniami je 300,00 Eur. Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa neurobilo vyššie podanie. Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ musí najvyššie podanie ihneď zaplatiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti.