Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:331EX 713/20, 331EX 721/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Crkoň Pavol
Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.06.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
obchodný podiel vo výške 100% miery účasti na spoločnosti AGB GROUP s.r.o. so sídlom č. 496, 976 64 Beňuš, IČO: 445705540,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
BELTIMO a.s., IČO: 50094211č. 496, 976 64 Beňuš1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:3153632.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

I Čas a miesto konania dražby Dražba obchodného podielu sa uskutoční dňa 20.06.2023 o 10:00 hod v sídle súdneho exekútora na adrese Jesenského 7713, 911 01 Trenčín. II Predmet dražby Predmetom dražby je obchodný podiel povinného BELTIMO a.s., č. 496, 976 64 Beňuš, IČO: 50094211 vo výške 100% miery účasti na spoločnosti AGB GROUP s.r.o. so sídlom č. 496, 976 64 Beňuš, IČO: 44570554, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 16314/S. III Najnižšie podanie Najnižším podaním je hodnota obchodného podielu na čistom obchodnom imaní spoločnosti AGB GROUP s.r.o. so sídlom č. 496, 976 64 Beňuš, IČO: 44570554 určená na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom došlo k začatiu exekučného konania (za účtovné obdobie kalendárneho roka 2019), ktorá je vo výške 3 153 632,00 EUR (slovom Tri milióny stopäťdesiattritisícšesťstotridsaťdva eur). IV Ďalšie ustanovenia Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Dražiteľom môže byť: a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa preukáže platným preukazom totožnosti, b) právnická osoba konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorý sa musí preukázať originálom výpisu z obchodného registra nie starším ako 1 mesiac alebo jeho osvedčenou fotokópiou a platným preukazom totožnosti. Splnomocnený zástupca dražiteľa sa musí okrem vyššie uvedeného preukázať aj splnomocnením s úradne overeným podpisom dražiteľa. Dražiteľ sa zaregistruje a obdrží dražobné číslo, bez ktorého sa nemôže zúčastniť dražby. Registrácia sa uskutoční v deň konania dražby. Je zahájená 30 min. pred začiatkom dražby a končí otvorením dražby. Dražba sa koná dovtedy, kým sa podávajú vyššie podania. V priebehu dražby najmenší rozdiel medzi nasledujúcimi podaniami je 300,00 Eur. Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa neurobilo vyššie podanie. Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ musí najvyššie podanie ihneď zaplatiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti.