Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:420EX 923/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Žabková Žofia
Ulica:Námestie Matice Slovenskej
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.06.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. Matice slovenskej 6
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Poniky
Katastrálne územie:Poniky
Číslo listu vlastníctva:4399

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
61551044orná pôdaparcela registra E

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mikušincová MartinaPod Dielcom 357/9, Poniky1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:276.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:276.00
Výška zábezpeky:138.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK03 0900 0000 0051 5039 7018
Najnižšie podanie:276.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK03 0900 0000 0051 5039 7018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:udelením príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v súlade s príslušnými ustanoveniami Exekučného poriadku v účinnom znení

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.06.202310:00Parc. č. 6155, k.ú. Poniky

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti, ktorá sa bude dražiť, sa uskutoční na uvedenom mieste a čase len na základe predchádzajúcej písomnej alebo telefonickej žiadosti.