Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 120/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Píry Martin
Ulica:Framborská 3605/41
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.06.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Framborská 3605/41
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Tomášovce
Katastrálne územie:Tomášovce
Číslo listu vlastníctva:1300 a 637

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
300/4114Zastavaná plocha a nádvorieLV č. 637
300/5566zastavaná plocha a nádvorieLV č. 637
301/1452záhradaLV č. 637

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
294300/4Rodinný domDom zapísaný na LV č. 1300

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hronec IvanBanská Bystrica1/4 + 1/4 LV č. 1300 a 1/4 na LV č. 637

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:13900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:13900.00
Výška zábezpeky:6950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7511110000001160780012, VS: 1202016
Najnižšie podanie:13900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7511110000001160780012, VS: 1202016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Z Á V A D Y, ktoré je vydražiteľ v zmysle §153 ods.1 Exekučného poriadku povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie povinný neuviedol.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ustanovenie o ujatí sa držby vydražených nehnuteľností: Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydražených nehnuteľností.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
31.05.202310:00Záujemcov o predmet dražby žiadam, aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlásili najneskôr deň pred termínom obhliadky na t.č. 041/ 516 63 62 alebo 0918 800 943. Miesto obhliadky: Obec Tomášovce (vyplýva z listov vlastníctva)

Ďalšie informácie

V zmysle ust. § 140 ods. 2 písm. o) v spojení s ust. § 141 ods. 5 Exekučného poriadku vyzývam povinného, aby dňa 31.05.2023 o 10.00 hod. umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľností zapísaných na LV č. 1300 a LV č. 637 k.ú. Tomášovce (viď vyššie). Záujemcovia o dražené nehnuteľnosti sú povinní zložiť ako zábezpeku polovicu zo všeobecnej hodnoty nehnuteľností, a to: na osobitný účet súdneho exekútora č. SK7511110000001160780012 vedený v UniCredit bank, a.s., pod variabilným symbolom VS: 1202016 alebo v deň konania dražby v hotovosti do pokladne súdneho exekútora v mieste konania dražby na ulici Framborská 3605/41, 010 01 Žilina. Podmienkou účasti každého z prihlásených dražiteľov je zloženie zábezpeky (na osobitný účet súdneho exekútora alebo do pokladne exekútora) najneskôr do 10:00 hod. dňa 19.06.2023. Prezentácia dražiteľov: 9:30 hod. v deň konania dražby. V prípade, že záujemca chce pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho uplatniť najneskôr pri zložení zábezpeky. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, ktorá začína plynúť odo dňa udelenia príklepu na osobitný účet súdneho exekútora č. SK7511110000001160780012 vedený v UniCredit bank, a.s., pod variabilným symbolom VS: 1202016 alebo do pokladne súdneho exekútora. Z Á V A D Y, ktoré vydražiteľ v zmysle §153 ods.2 Exekučného poriadku prevezme so započítaním na najvyššie podanie (vecné bremená), si môže prihlásiť do rozvrhu výťažku a budú uspokojené v súlade s ust. §157 ods.1 písm. d) a §159 Exekučného poriadku na základe znaleckého posudku neboli zistené. Z á p i s vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností po zaplatení najvyššieho podania v ustanovenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení udeleného príklepu. V Y Z Ý V A M 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom vyčíslených ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; („prihlášky pohľadávok“ žiadame zasielať v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh); 2. veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. U P O Z O R N E N I E Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu ho uplatniť len ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Spoluvlastník nehnuteľností môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak spoluvlastník zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu. Ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. P O U Č E N I E Proti dražobnej vyhláške nie sú prípustné námietky, ani žiadny opravný prostriedok.