Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:120 EX 626/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pavlík Jaromír
Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.06.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Ružomberok
Obec:Liptovské Sliače
Katastrálne územie:Liptovské Sliače
Číslo listu vlastníctva:4853

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
155035002orná pôdaSpoluvlastnícky podiel povinného 1/6

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Brezňan MartinLiptovské Sliače, Seč 734/11/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5020.60
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5020.60
Výška zábezpeky:2510.30
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK54 5600 0000 0083 4958 5001
Najnižšie podanie:5020.60
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK54 5600 0000 0083 4958 5001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu s môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.05.202316:24Ružomberok

Ďalšie informácie