Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:410EX 90/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Michnica Marián
Ulica:Koprivnická 9/G
PSČ + Obec:84102 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.06.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Agátová 33
PSČ + Obec:84101 Bratislava - Dúbravka

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA - Nové Mesto
Katastrálne územie:Nové Mesto
Číslo listu vlastníctva:5114

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
15111/1282336zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1257015111/1289Tomášikova 50/A, 50/B (SO 201)

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
PARKER GREEN Slovakia, s.r.o.Panenská 8, 811 03 Bratislava1/51

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:27000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:13500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5675000000004019334009
Najnižšie podanie:27000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5675000000004019334009
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Na nehnuteľnosti neviaznu žiadne závady, ktoré by musel vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:-

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.06.202311:00Tomášikova 50/A, B, 831 04 Bratislava

Ďalšie informácie

Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní zložiť zábezpeku na účet exekútora č. 000000-4019334009/7500, SK5675000000004019334009, VS: 9018 najneskôr do 19.06.2023 (dátum pripísania platby na účet exekútora), pričom dokladom o zložení zábezpeky je potvrdenie o prevode/ vklade finančných prostriedkov. Zábezpeka uhradená záujemcom o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom, bude tomuto bezodkladne vrátená, a to v deň konania dražby a na účet, z ktorého bola zápezpeka zaplatená. V prípade uhradenia zábezpeky vkladom na účet exekútora je záujemca o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom, povinný obratom po uskutočnení dražby exekútorovi písomne oznámiť číslo účtu, v prospech ktorého žiada zábezpeku vrátiť. Najvyššie podanie je vydražiteľ povinný zaplatiť na účet exekútora č. 000000-4019334009/7500, SK5675000000004019334009, VS: 9018 najneskôr do dvoch týždňov od udelenia príklepu. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. V y z ý v a m 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. U p o z o r ň u j e m osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, že môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. V y z ý v a m p o v i n n é h o, aby v súlade s § 141 ods. 4 Exekučného poriadku umožnil obhliadku draženej nehnuteľnosti na adrese: Tomášikova 50/A, B, Bratislava v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to 13.06.2023 o 11:00 hod. za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Podľa § 141 ods. 5 Exekučného poriadku je exekútor alebo jeho zamestnanec na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup.