Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:334EX 464/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Bednáriková Petra
Ulica:Poľná 42
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:04.07.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Poľná 42
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Gbelce
Katastrálne územie:Gbelce
Číslo listu vlastníctva:3258

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
12081209/620sklad

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Molnár František, rodený MolnárJ. Stampayho 23/43, 943 42 Gbelce1/2
Szalaiová Barbara, rodená SzalaiováJ. Stampayho 23/43, 943 42 Gbelce1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:240.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:240.00
Výška zábezpeky:120.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK13 1100 0000 0029 4911 6199
Najnižšie podanie:240.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK13 1100 0000 0029 4911 6199
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:zápisnične
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.07.202310:00J. Stampayho 23/43, Gbelce

Ďalšie informácie