Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:137EX 294/18-P
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dulina Rudolf
Ulica:ul. Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.06.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ľ. Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Gelnica
Obec:Jaklovce
Katastrálne územie:Jaklovce
Číslo listu vlastníctva:1076

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4061092rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rendoš Ján, Ing.Dúhová 1144/25, 900 29 Nová Dedinka1/16

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4840.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4840.00
Výška zábezpeky:2420.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK94 0900 0000 0005 5037 5923
Najnižšie podanie:4840.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK94 0900 0000 0005 5037 5923
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle ustanovení Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v zmysle ustanovení Exekučného poriadku

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
31.05.202311:00Jaklovce č. 406- v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie