Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 223/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ondrejková Eva
Ulica:Turčianska 50
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.06.2023
Čas:08:30

Miesto konania dražby

Ulica:Turčianska 50
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Turňa nad Bodvou
Katastrálne územie:Turňa nad Bodvou
Číslo listu vlastníctva:349

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5065133zastavané plochy a nádvoriapozemok na ktorom je postavená bytová budova
5066118zastavané plochy a nádvoriapozemok na ktorom je postavená bytová budova
5069377záhradypozemok v zastavanom území obce
5070/1577záhradypozemok v zastavanom území obce
5070/222zastavané plochy a nádvoriapozemok na ktorom je postavená nebytová budova
5070/316zastavané plochy a nádvoriapozemok na ktorom je dvor

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1255066rodinný dom10- dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Fecsuová Mária r. Pipláková04402 Turňa nad Bodvou, Žarnovská č.1251/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8525.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8525.00
Výška zábezpeky:4262.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK39 0200 0000 0026 4463 9255
Najnižšie podanie:8525.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK39 0200 0000 0026 4463 9255
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie v zmysle ust. §153 ods.1 Ex.por. neboli súdnym znalcom zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti: Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora. /§150 ods.1 Ex. por./ Vydražiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu súdnou exekútorkou, ak súd udelenie príklepu schváli a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie./§150 ods.2 Ex. por./ Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k draženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Dražitelia musia prevziať bez započítania na najvyššie podanie nájomné práva /§153 ods.1 EX.por./ Po udelí príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.06.202311:00na mieste samom: Turňa nad Bodvou č. 125

Ďalšie informácie

Podmienky dražby: Výšku dražobnej zábezpeky je dražiteľ povinný uhradiť na účet súdnej exekútorky – Exekútorský úrad Bratislava, č.ú.: 2644639255/0200 vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK39 0200 0000 0026 4463 9255 BIC: SUBASKBX pod VS 22315 v poznámke: meno a priezvisko dražiteľa najneskôr jeden deň pred ustanoveným dražobným termínom, t.j. do 19.06.2023. Dražiteľ je povinný preukázať výšku úhrady zábezpeky výpisom z účtu alebo pokladničným príjmovým dokladom Všeobecnej úverovej banky, a.s., najneskôr pred začiatkom dražby. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote do 30 dní odo dňa udelenia príklepu súdnou exekútorkou na č.ú.: 2644639255/0200 vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK39 0200 0000 0026 4463 9255, BIC: SUBASKBX pod VS 22315. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľností . Rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla nezaplatením najvyššieho podania z prvej dražby je vydražiteľ z prvej dražby povinný zaplatiť. Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty. Súdna exekútorka vyzýva všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. Vyzývajú sa veritelia povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať. Vyzývajú sa všetci - oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu /§55 ods.1 Ex. por./, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Spoluvlastník hnuteľnej a nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti, alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorá sa má vy dražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu - §166 ods.2 EP.. Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Povinný odovzdá vydraženú nehnuteľnosť vydražiteľovi po zaplatení najvyššieho podania a po právoplatnom rozhodnutí súdu o schválení príklepu. Ust. §150 Ex.por. tým nie sú dotknuté. Zároveň žiadam Obec Turňa nad Bodvou a príslušný Okresný úrad Košice - okolie, Katastrálny odbor o uverejnenie podstatného obsahu vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým. Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční dňa 12.06.2023 o 11,00 hod. na mieste samom. Vlastník dražených nehnuteľností je povinný umožniť obhliadku každému záujemcovi o kúpu draženej nehnuteľnosti.