Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 242/10
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.06.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Bardejov
Obec:Bardejov
Katastrálne územie:Bardejov
Číslo listu vlastníctva:13138

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3032/611817orná pôda
3032/1561078orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ščerbáková JanaMihaľov 2479/23, 085 01 Bardejov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2059.40
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2059.40
Výška zábezpeky:1029.70
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 2422010
Najnižšie podanie:2059.40
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 2422010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.06.202316:00Mesto Bardejov

Ďalšie informácie