Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:68EX 617/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Jakubec Ladislav
Ulica:Zámocká 30
PSČ + Obec:81101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.06.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Zámocká 30
PSČ + Obec:81101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Pezinok
Obec:Modra
Katastrálne územie:Modra
Číslo listu vlastníctva:1574

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1810/1185Zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je dvor
1810/270Zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
6331810/2Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ladislav Molnár r. MolnárZochova 11, Modra1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.05.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:26300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:26300.00
Výška zábezpeky:13150.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.: 2117413/7500, IBAN: SK7875000000000002117413 VS: 6172021
Najnižšie podanie:26300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.: 2117413/7500, IBAN: SK7875000000000002117413 VS: 6172021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a zaplatení najvyššieho podania.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.06.202311:00v mieste nehnuteľnosti po predchádzajúcom prihlásení u exekútora na tel. čísle 0918 385 814

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 k celku na nehnuteľnosti v katastrálnom území Modra, obec Modra, okres Pezinok, zapísaná na LV č. 1574. Obhliadka dražených nehnuteľností sa uskutoční dňa 27.06.2023 o 11:00 hod. v mieste nehnuteľností za prítomnosti exekútora, alebo jeho zamestnancov po predchádzajúcom prihlásení u exekútora na tel. čísle 0918 385 814. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na účet súdneho exekútora vedeného v Československej obchodnej banke, a.s. č.: 2117413/7500, IBAN: SK7875000000000002117413, VS: 6172021, alebo v hotovosti do pokladne exekútora. V y z ý v a m 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov, 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať, 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa, 4. povinného, aby umožnil vykonanie obhliadky draženej nehnuteľnosti v čase uvedenom v tejto dražobnej vyhláške; exekútor alebo jeho zamestnanec je oprávnený vymôcť si za účelom obhliadky prístup na dražené nehnuteľnosti. U p o z o r n e n i e Osoby, ktoré majú k nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom o tom, komu sa má príklep udeliť. Ak však bol jedným z takých dražiteľov spoluvlastník alebo ten, komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udelí príklep jemu. Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu, ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.